Přírodní a geografické podmínky

Relativně ploché území, kde původně členitější terén, daný erozivní činností Jizery, byl zarovnán akumulací terasových uloženin Jizery a pokryvem spraší a sprašových hlín. Průměrná nadm. výška 260 m n. m.
Území bylo a je postiženo dlouhodobou těžbou štěrkopísků. Území je považováno za suché, srážkově podprůměrné. Náleží k širšímu levostrannému povodí Jizery v centrální části České křídové tabule.
Katastrální území obce Ledce má 866 ha.

Zeměpisná poloha

Z hlediska širších vztahů je obec Ledce součástí spádového území Dobrovice, kde se nacházejí základní orgány státní správy (matrika, policie ČR, stavební úřad), církevní správy a širších služeb. V oblasti školství je obec směrována na obec Semčice, kde se nachází základní školství a základní lékařská péče. Vyjížďka za prací, vyšším školstvím a odbornou lékařskou péčí i za vyššími orgány státní správy je orientována na okresní město Mladá Boleslav.

Obyvatelstvo

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2003
Počet obyvatel 391 366 398 303 314 306 309 310 314 315

Mužů 156
Žen 159

Děti do 15 let 36
Produktivní věk do 62 let 237
Poproduktivní věk nad 62 let 42

Průměrný věk obyvatel je 39,83 r. Demografická situace v obci je příznivá.


Bytový fond

Domy celkem 130 (obydlené i neobydlené)
Chaty 69
Chalupy 6 (rekolaudované domy s č. evid.)


Občanská vybavenost

Mateřská škola
V obci je mateřská škola, která je umístěna v přízemí budovy školy. Po zrušení základní školy (1. Stupně) je 1. patro budovy nevyužité. Dala by se přestavět a využít na byty. V mateřské škole je zapsáno 18 dětí.
Základní škola je v Semčicích. Střední a vyšší školy jsou v Mladé Boleslavi.Budova obecního úřadu
V budově obecního úřadu je umístěna :
- ordinace obvodního lékaře, který dojíždí 2x v měsíci
- místní knihovna
- hasičská zbrojnice – garáž pro vozidlo a další kancelář. prostory
- kancelář a zasedací místnost pro účely obecního úřadu
- 1 byt
Za budovou na pozemku obecního úřadu stojí garáže – 3 boxy. Dvě slouží pro potřeby obce a jedna pro uložení kulis a dalšího zařízení Osvětové besedy Ledce.Dům služeb
V této budově jsou umístěny tyto provozovny:
- Pošta Ledce
- prodejna potravinářského zboží
- kadeřnická provozovna
- prodejna smíšeného a drobného zboží, textilu
- obřadní síň pro akce obecního úřadu a sboru pro občanské záležitosti
- kancelářské prostory pí Smutné (VO drogerie).Restaurace se sálem
Restaurace i sál jsou v majetku obce. Kapacita sálu je 500 osob. Je zde umístěna i divadelní technika s oponou. Vzhledem k vysokým nákladům na provoz je sál zatím využíván málo. Restaurace i sál jsou dány do pronájmu jedné osobě . Součástí komplexu budov je ještě výrobna lahůdek, která je v osobním vlastnictví.Veřejná zeleň , komunikace a doprava
Zeleň
Zeleň v krajině a sídle je podle charakteru členěna na : parkově upravené plochy, trvalé travní porosty, doprovodnou a rozptýlenou zeleň a lesy.
Plochy veřejné zeleně v obci jsou osázeny dřevinami. Tyto plochy i v budoucnu by mohly být vhodnými dosadbami vylepšeny.
Trvalé travní porosty – louky a pastviny jsou nenahraditelným prvkem v krajině, jenž tvoří přechod mezi ornou půdou a vyšší trvalou zelení.
Obec vlastní 42 ha lesa, který je obhospodařován a udržován dle hospodářského plánu lesa.
Lipová alej – lipové stromořadí na cestě k Seleticům,která je v obecní kronice uvedena jako „Alej svobody“. Byla vysázena 31.3.1919 na památku osvobození. Je nutná prořezávka a údržba vzrostlých lip.


POMNÍK PADLÝCH

Komunikace
Obcí prochází silnice III. třídy. Trasa průjezdu obcí prochází od Mladé Boleslavi směrem na Prodašice a Ujkovice. Celá komunikace přes obec byla opravena z fin. prostředků obce. V tělese vozovky jsou položeny vodovodní a kanalizační řady, proto náklady na celou opravu hradila obec. V současné době ještě chybí vybudování chodníků. Na páteřní komunikaci navazuje systém obslužných komunikací a polních cest. Místní komunikace jsou z větší části doposud nezpevněné.OPRAVENÁ KOMUNIKACE

Autobusová doprava
Autobusovou dopravu zajišťuje linka č. 260860 Mladá Boleslav – Dobrovice - Prodašice. Zajišťuje spojení s okresním městem. Dále autobusová linka č. 630028 Pecka – Praha zajišťuje spojení do Prahy.
Ve velké míře je využívána individuální automobilová doprava.
V minimální míře je zajištěna i nákladní autodoprava.
Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je v Dobrovici.AUTOBUSOVÁ  ČEKÁRNA

Cyklistika a pěší turistika
Obec se zapojila do přípravy a realizace cyklocest regionu Pojizeří. Základním cílem je snaha o vyšší míru poznávání kulturních, historických a přírodních jedinečností, jež dosud ve velké míře unikaly pozornosti nejen turistů. Návrhy příslušných dokumentů vypracovává Český svaz ochránců přírody Opočeň.